8. Fachtagung zur Problematik der sepulkralen Denkmäler, Prag

#

#

Beati mortui qui in Domino moriuntur

8. zasedání k problematice sepulkrálních památek
8. Fachtagung zur Problematik der sepulkralen Denkmäler

Praha 22. – 23. října 2009

22. října 2009 / 22. Oktober 2009

10.00 – 12.30
Zahájení, úvodní slovo (Jiří Roháček)

Martina Kudlíková
Sepulcra sub fornicibus: Středověké křížové chodby a jejich pohřební funkce

Helena Soukupová
Náhrobky v klášteře sv. Anežky České

Günter Donath
Glaube und Ewigkeit – die Fürsten- und Bischofsgräber im Dom zu Meißen

Ondřej Jakubec
Renesanční malované epitafy a jejich „konfesionalita“. Několik obecných poznámek ke konkrétním památkám

14.00 – 16.00
Jana Pohaničová – Ingrid Belčáková
Neogotické hrobky aristokratických rodov na Slovensku. Kult predkov, stredoveká inšpirácia a fenomén krajiny

Vladislava Kuchtová
Náhrobky s „atributem“ zesnulého 1850-1950

Mahulena Nešlehová
Pojetí náhrobku v tvorbě sochaře Jana Koblasy

Vendula Hnídková
Krematoria v díle Pavla Janáka

23. října 2009 / 23. Oktober 2009

10.00 – 12.00
Vladislava Říhová
Sochař náhrobků rodiny Littwitzů v Moravské Třebové

Jaroslav Sojka
Epitaf Jiřího Popela z Lobkowicz v katedrále sv.Víta. Příklad péče o významnou pozdně renesanční památku

Hana Myslivečková
Náhrobek Matyáše Dobše z Olbramic (+1579) v Černíkovicích – pokus o rekonstrukci jeho původní podoby

Petra Cemus
Spinolův nahrobník v chrámu sv. Víta

13.00 – 15.30
Radmila Pavlíčková
(Ještě jednou) pohřební kázání Matěje Cyra nad Petrem Vokem z Rožmberka. Jednota bratrská a mediální propagace

Klára Woitschová
Nákresy sepulkrálních památek ve Wunschwitzově genealogické a heraldické sbírce

Petr Horák
Chronos v barokním sochařství Čech

Zprávy a sdělení

Jindřich Záhorka
Novoklasicistní hrobky v Čechácha a na Moravě, nová zjištění

Jana Bělová
Litinové kříže na Podbrdsku v 19. století

Veronika Horová
Středověký náhrobek Budka z Černomic z kostela sv. Vavřince v Černovičkách

Konferenční příspěvek se nevybírá, pořadí příspěvků se může změnit

Kontakt:
Jiří Roháček, rohacek@udu.cas.cz, +420 221183399

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Husova 4, Praha 1, č. 117 (1. Patro)

Download Tagungsprogramm (pdf 310 kB)